Termíny

26.4.2017 - Rektorský sportovní den

29.9.2017 - Děkanský den

-

Více... »


Obor Aplikovaná informatika

Garant oboru: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Bakalářský studijní obor Aplikovaná informatika je součástí studijního programu Aplikovaná informatika a je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy, které podporují sociálně ekonomické procesy v různých typech ekonomických subjektů, včetně institucí veřejné správy. Jeden den na VŠE (časosběrný film z dílny GML.vse.cz)Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence s absolventy zahraničních vysokých škol, s odborníky ze zemí EU, USA a dalších zemí. Současný celosvětový trh práce vyžaduje globálně uvažující informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Studijní plán je proto budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky (Computing Curricula 2004, IS 2002 -Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programes in IS a SE2004), ale současně zachovává konkurenční výhody Vysoké školy ekonomické, tj. kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky. Do studia jsou proto zařazeny předměty objasňující základní principy mikro a makroekonomie, financí, účetnictví, obchodu, marketingu a managementu. Významná pozornost je věnována i studiu jazyků, zejména angličtině. Studentům jsou vytvářeny podmínky pro studium jednoho až dvou semestrů na partnerské zahraniční univerzitě. Kombinované studium ekonomických a informatických předmětů tak vytváří ideální podmínky pro dobré uplatnění absolventa v lokálních i v nadnárodních firmách. Rozsah studia je dán učebním plánem. Studium oboru aplikovaná informatika je založeno na pochopení obecných principů informačních systémů, tj. jejich obsahu, metod řešení, technologické základny, avšak s nezbytným promítáním těchto principů do konkrétních technologických produktů a konkrétních sektorů ekonomiky. Studium informatických předmětů je orientováno na dvě základní oblasti: Information Systems a Software Engineering. Cílem této kombinace je umožnit studentům vhodným výběrem volitelných předmětů specializovat se v té oblasti, která studentovi optimálně vyhovuje:
  • Specialisté na Information Systems se zaměřují na integraci informačních technologií a podnikových procesů tak, aby naplnili informační potřeby podniků a umožnili jim dosáhnout požadované konkurenceschopnosti na trhu. Hlavní cílovou profesí oblasti Information Systems je analytik podnikových procesů a informačních systémů, doplňkovými profesemi jsou např. správce aplikací, asistent vedoucího IT projektu, asistent vedoucího podnikového IT oddělení a obchodník s ICT produkty a službami.
  • Oblast Software engineering je zaměřena na analýzu, návrh, realizaci a rozvoj softwarových systémů. Cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni zapojit se do softwarových týmů a podílet se na vytváření kvalitních a spolehlivých softwarových produktů. Hlavní cílovou profesí oblasti Software engineerging je analytik–vývojář, doplňkovými profesemi jsou programátor, vývojář web aplikací, tester aplikací a správce databáze.
Nejúspěšnější studenti

Nejúspěšnější studenti

Studium oboru informatika se uzavírá státní závěrečnou zkouškou. Jejími povinnými částmi  jsou státní zkouška ze studijního oboru a obhajoba kva­lifikační práce (bakalářská práce). Bakalářské práce jsou orientovány na praktická témata, velmi často realizovaná v kooperaci s externími partnery katedry z české nebo zahraniční praxe. Výuka oboru informatika je zajištěna kooperací tří informatických kateder Fakulty informatiky a statistiky – Katedry informačních technologií, Katedry systémové analýzy a Katedry informačního a znalostního inženýrství.Do výuky většiny předmětů jsou pravidelně zváni experti z praxe. Po absolvování bakalářského studia oboru informatika mohou absolventi oboru odejít do praxe nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni, tj. v oborech Informační systémy a technologie nebo Kognitivní informatika, které garantuje naše katedra, anebo si zvolit některý z dalších oborů studijního programu aplikovaná informatika na naší fakultě a to Informační management nebo Znalostní a webové technologie. Další možností je distanční studium oboru Podniková informatika garantovaném všemi třemi katedrami (KIT, KSA, KIZI).